Výpočet ceny projektov

Projektovo inžinierska činnosť

Projektovo inžinierska činnosť je tvorivá vysoko odborná duševná práca. Normovanie sa rovná obmedzovaniu ešte nenavrhnutých výstupov v podobe grafických a textových časti projektov. Projektant pri odhade svojho honoráru vychádza z myšlienky s ktorou za ním prišiel potencionálny objednávateľ stavebného diela, v prvej fáze jeho projektového stvárnenia, až následne k realizácii pristúpi aj autor realizácie stavby – zhotoviteľská firma.

V predprojektovej fáze je veľmi dôležité vytvoriť čo najpresnejší cenový model plánovanej stavby. Pre túto činnosť je najvhodnejší prepočet na základe obstaveného priestoru stavby (prípadne iná vhodná merná jednotka objektov) a cenového ukazovateľa (RU). Podrobnou úpravou RU spresníme požadovaný rozsah projektovo inžinierskej činnosti čo do rozsahu, ceny ako aj výskytu konštrukčných prvkov na stavbe a tým aj potrebu jednotlivých projektových špecialistov.

Aproximatívnym výpočtom – vytvorením verného cenového modelu stavby sme si vyjasnili parametre:

  • Spôsob zakladania
  • Materiál nosnej konštrukcie stavby
  • Spôsob zastrešenia
  • Realizácia priečelia
  • Technické vybavenie stavby

Takýto vstup do výpočtu projektovo inžinierskej činnosti nám odbúra neosobné a hlavne nepresné zaraďovanie do rôznych obtiažnostných skupín a tried v publikovaných sadzobníkoch. Ocenia sa všetky pre konkrétnu stavbu potrebné projektové špecializácie, tie, ktoré sa nevyskytujú sa neuplatnia a tým sa stáva náš výpočet jasným a prehľadným.

Predmetom komplexného odhadu projektovo inžinierskej činnosti je aj rozdelenie jednotlivých okruhov prác na projektovú činnosť, inžiniersku činnosť a technický dozor. Podrobnejšie členenie okruhov je tiež súčasťou orientačného výpočtu.

Orientačné oceňovanie stavebných objektov

Orientačné oceňovanie stavebných objektov je jednoduchý a rýchly spôsob určenia predbežnej orientačnej ceny stavebného objektu, ktorý sa vypracúva v etape predprojektovej a projektovej prípravy stavby. Princípom orientačného oceňovania stavieb je porovnanie dvoch stavebných objektov. Jedného, ktorého cenu poznáme a nazývame ho porovnávací objekt a ďalšieho, ktorého cenu potrebujeme určiť a nazývame ho ohodnocovaný objekt. Na základe podobnosti týchto objektov pomocou rozpočtových ukazovateľov určíme cenu ohodnocovaného objektu.

Rozpočtové ukazovatele sú najvhodnejším nástrojom na zistenie orientačnej výšky ceny stavebných objektov. Informujú o pomere ceny k m3 obstavaného priestoru stavebného objektu, príp. k inej vhodne zvolenej mernej jednotke.

Rozdiely medzi porovnávacím a ohodnocovaným objektom zohľadňujeme koeficientmi používanými na úpravu ceny stavebného objektu. Princíp orientačného oceňovania môžeme aj jednoduchšie vyjadriť na nasledujúcom obrázku:

Objekt A je ohodnocovaný objekt, ktorého cenu chceme určiť a objekt B je porovnávací objekt, ktorého cenu na 1m3 poznáme.

Výpočet orientačnej ceny pomocou rozpočtových ukazovateľov si vyžaduje iba základné informácie o oceňovanom objekte, ktoré sú známe už v začiatočných etapách prípravnej fázy. Je potrebné poznať účel stavebného objektu a jeho konštrukčno-materiálovú charakteristiku.